کتاب مرجع WorldCat

Pa John G Kugler,pdf of Pa John G Kugler

مرتب‌کردن مولکول‌ها در خون به وسیله ربات‌های دی.ان.ای

ربات‌ها در حال حاضر در مرتب‌سازی ذرات خوب هستند. حال آیا عالی نمی‌شود اگر آنها بتوانند چیزهایی را در مقیاس بسیار کوچکتر مرتب کنند؟ مرتب کردن مولکول ..

ادامه مطلب