کتاب مرجع WorldCat

Pa John G Kugler,pdf of Pa John G Kugler

درخواست نمایندگان انگلیسی از ترزا می جهت لغو سفر بن سلمان

نمایندگان مجلس عوام انگلیس از نخست وزیر این کشور درخواست کردند سفر ولیعهد عربستان به لندن را لغو کند. درخواست نمایندگان انگلیسی از ترزا م..

ادامه مطلب